INFORMÁCIA O ZMENE  ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU NA SEZÓNU 2022/23

Členské poplatky v FBK Galanta United

Počnúc dňom 01.08.2022 je stanovená suma členského príspevku 
22,00 eur na osobu na mesiac, 
pri dvoch súrodencoch 
15,00 eur na osobu na mesiac.
a pri troch a viacerých súrodencoch 
10,00 eur na osobu na mesiac.

Zároveň prosíme o kontrolu odoslaných platieb a doplatenie prípadných omeškaní zo sezóny 2022/2023 (najmä mesiace máj, jún, august 2023 a kauciu za súťažné dresy).

Veľmi nás mrzí, že pristupujeme k tomuto nepopulárnemu kroku, ale vývoj ekonomiky neumožňuje žiadne iné riešenie. Výška členského príspevku na jedného registrovaného a trénujúceho hráča bola stanovená pri vzniku FBK Galanta United v roku 2018 vo výške 12,00 eur mesačne, pri dvoch a viacerých zaregistrovaných a trénujúcich súrodencoch 10,00 eur mesačne. Takmer 5 rokov sa klubu darilo udržať výšku členského príspevku nezmenenú. Zvyšujúca sa inflácia, neustály každodenný rast cien tovarov, energií a služieb spôsobili, že náklady na zabezpečenie bežného chodu klubu rastú omnoho rýchlejšie ako sa predpokladalo a rozpočtovalo na začiatku minulej sezóny 2021/22. S nepriaznivou ekonomickou situáciou ide ruka v ruke pokles finančných darov získaných od sponzorov. Na sezónu 2021/22 sme odhadovali dosiahnutie bežných nákladov vo výške 19 000,00 eur, no skutočne vynaložené finančné prostriedky dosiahli výšku 23 000,00 eur. Najľahšie je kvantifikovateľný rast cien na cenách pohonných hmôt, kým na jeseň 2021 na jednu cestu napr. do Trenčína a späť sa použili pohonné hmoty za 50,00 eur, na jar 2022 na rovnakú cestu bolo treba načerpať pohonné hmoty za 80,00 eur. Členské poplatky slúžia spolu so získanými dotáciami od Mesta Galanta, finančnou podporou od sponzorov a z rôznych pridelených grantov na financovanie chodu florbalového družstva FBK Galanta United zastrešeného občianskym združením Footballandia o.z. Aj najtriezvejší odhad nákladov na nasledujúcu sezónu 2022/23 začína na sume 23 000,00 eur, ten odvážnejší dosahuje dokonca výšku 26 000,00 eur - 28 000,00 eur. Na základe uvedených dôvodov FBK Galanta United určuje výšku členského príspevku na jednu osobu na mesiac vo výške 22,00 eur, pri dvoch súrodencoch vo výške 15,00 eur a 10,00 eur pri troch a viacerých súrodencoch na osobu na mesiac. Myslíme si, že sme komunitný a rodinný klub s pevnými priateľskými väzbami, preto sa v takejto situácii obraciame na rodičov a prosíme o pochopenie, podporu, spoluprácu a zvýšenú participáciu.

 Prehľad hlavných nákladov FBK Galanta United (odhad nákladov na sezónu 2022/23 podľa reálne dosiahnutých nákladov za predchádzajúce obdobia):

- poplatky SZFB za vedenie zápasov a rozhodcov, registračné poplatky, zápisné a štartovné na turnajoch majstrovstiev Slovenska, povinné vzdelávanie trénerov (2 500,00 eur - 3 000,00 eur),

- prenájom telocviční a športových hál na tréningy a ligové súťaže (8 000,00 eur - 9 000,00 eur)

- preprava družstva na miesto konania ligového turnaja alebo ligového zápasu, t. j. zapožičanie autobusu so šoférom, prenájom vozidla, pohonné hmoty (8 000,00 eur - 9 000,00 eur)

- nákup náradia, náčinia a pomôcok na tréningy, zápasy a turnaje ako loptičky, hokejky, rozlišovacie vesty, kužele, zápasové dresy, tréningové tričká, dopĺňanie lekárničky (5 000,00 eur)

- ostatné zázemie, napr. sklad náradia (1 500,00 eur - 2 000,00 eur)


Výška poplatkov: od 1.8.2022

Členský poplatok : 

V sezóne 2022/23 je stanovená výška členského poplatku pre jedného člena na 22,00 € mesačne vo všetkých kategóriách (zvýhodnenie pre dvoch a viacerých súrodencov hrajúcich v klube 15,00 €, resp. 10,00 eur mesačne pre jedno dieťa). Celou sezónou sa rozumie obdobie od 01.08.2022 do 30.06.2023.

Členský príspevok je splatný do 20. dňa v danom mesiaci.

Členský príspevok sa uhrádza výlučne bezhotovostne na klubový účet č. 2929892545/1100 vedený v Tatra banka a.s. (IBAN SK13 1100 0000 0029 2989 2545), do poznámky pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť kalendárny mesiac a meno a priezvisko dieťaťa.


Ďakujeme za Vaše pochopenie a Vašu podporu!

Platba členského príspevku 22 eur nie je úhradou za tréning, tréning je pre členov klubu zdarma.

Platba 22 eur je členský poplatok za členstvo v športovom klube a za užívanie výhod, ktoré klub ponúka členom - ako napr. prvá hokejka zdarma, tréningové oblečenie na začiatku sezóny zdarma, 10-25 % zľava na nákup alebo výrazne výhodnejšie ceny športového materiálu u našich partnerov, zvýhodnená cena za tábory a sústredenia, preprava na turnaje a zápasy, účasť na organizovaných akciách zdarma, rôzne ceny, odmeny, darčeky.

Pri zrušených tréningoch sa teda suma členského príspevku neznižuje alikvotne podľa počtu zrušených tréningov, tak isto, ako sa suma členských prispevkov nezvyšuje pri zvýšenom rozsahu programu alebo tréningov.

Keďže tréneri nie sú zamestnancami klubu, ale majú normálne bežné zamestnanie a tréning vykonávajú vo svojom voľnom čase, občas sa stane, že nie je možné sa navzájom zastúpiť, v takomto prípade sa tréning musí zrušiť, ale to je iba výnimočná situácia. Tréningy sa rušia iba zo zdravotných alebo vážnych neodkladných pracovných dôvodov (oficialne, úradné).

Pri akýchkoľvek nezrovnalostiach, otázkach a dopytoch kontaktujte, prosím, najskôr trénera danej kategórie, pretože on je ten, kto vie, prečo musí tréning zmeniť, zrušiť. Až keď Vám tréner neposkytne odpoveď (čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou nestane), kontaktujte manažment.