INFORMÁCIA O ZMENE  ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU NA SEZÓNU 2022/23

Členské poplatky v FBK Galanta United

Počnúc dňom 01.01.2024 je stanovená suma členského príspevku 
30,00 eur na osobu na mesiac, 
pri dvoch súrodencoch 
26,00 eur na osobu na mesiac
a pri troch a viacerých súrodencoch 
20,00 eur na osobu na mesiac.

Zároveň prosíme o kontrolu odoslaných platieb a doplatenie prípadných omeškaní zo sezóny 2022/2023 (najmä mesiace máj, jún, august 2023 a kauciu za súťažné dresy).

Veľmi nás mrzí, že pristupujeme k tomuto nepopulárnemu kroku, ale vývoj ekonomiky neumožňuje žiadne iné riešenie. 


Výška členského príspevku na jedného registrovaného a trénujúceho hráča bola stanovená pri vzniku FBK Galanta United v roku 2018 vo výške 12,00 eur mesačne, pri dvoch a viacerých zaregistrovaných a trénujúcich súrodencoch 10,00 eur mesačne. Takmer 5 rokov sa klubu darilo udržať výšku členského príspevku nezmenenú. 


Zvyšujúca sa inflácia, neustály každodenný rast cien tovarov, energií a služieb spôsobili, že náklady na zabezpečenie bežného chodu klubu rastú omnoho rýchlejšie ako sa predpokladalo a rozpočtovalo.


Výhradne z dôvodu zvýšených cien tovarov a služieb bol od augusta 2022 zvýšený mesačný členský poplatok na 22,00 eur, pri dvoch súrodencoch 15,00 eur a pri viacerých súrodencoch 10,00 eur.


S nepriaznivou ekonomickou situáciou však okrem zvýšených výdavkov ide ruka v ruke aj pokles finančných darov získaných od sponzorov, zároveň vieme, že vopred nie je možné rátať s dotáciami ale podielom 2 %, pretože tieto nezávisia od nášho vplyvu a nie sú nárokovateľné.


Naši tréneri trénujú zadarmo vo svojom voľnom čase, ale poplatky zväzu, prenájom vozidiel a PHM na dopravu na turnaje, ceny nevyhnutného športového vybavenia a najmä ceny prenájmu telocvične sa v roku 2023 vyšplhali na sumu cca 47 500 eur, pričom minimálne takúto sumu odhadujeme na výdavky ajdo roku 2024.
 

Členské poplatky slúžia spolu so získanými dotáciami od Mesta Galanta, finančnou podporou od sponzorov a z rôznych pridelených grantov na financovanie chodu florbalového družstva FBK Galanta United zastrešeného občianskym združením Footballandia o.z. 


Na základe uvedených dôvodov FBK Galanta United určuje výšku členského príspevku na jednu osobu na mesiac vo výške 30,00 eur, pri dvoch súrodencoch vo výške 26,00 eur a 20,00 eur pri troch a viacerých súrodencoch na osobu na mesiac. 


Myslíme si, že sme komunitný a rodinný klub s pevnými priateľskými väzbami, preto sa v takejto situácii obraciame na rodičov a prosíme o pochopenie, podporu, spoluprácu a zvýšenú participáciu.

 

Členský príspevok je splatný do 20. dňa v danom mesiaci.


Členský príspevok sa uhrádza výlučne bezhotovostne na klubový účet č. 2929892545/1100 vedený v Tatra banka a.s. (IBAN SK13 1100 0000 0029 2989 2545) s uvedením variabilného symbolu vygenerovaného aplikáciou eos alebo do poznámky pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť kalendárny mesiac a meno a priezvisko dieťaťa.


Ďakujeme za Vaše pochopenie a Vašu podporu!

Platba členského príspevku nie je úhradou za tréning, tréning je pre členov klubu zdarma.

Členský poplatok je za členstvo v športovom klube a za užívanie výhod, ktoré klub ponúka členom - ako napr. prvá hokejka zdarma, tréningové oblečenie na začiatku sezóny zdarma, 10-25 % zľava na nákup alebo výrazne výhodnejšie ceny športového materiálu u našich partnerov, zvýhodnená cena za tábory a sústredenia, preprava na turnaje a zápasy, účasť na organizovaných akciách zdarma, rôzne ceny, odmeny, darčeky.

Pri zrušených tréningoch sa teda suma členského príspevku neznižuje alikvotne podľa počtu zrušených tréningov, tak isto, ako sa suma členských prispevkov nezvyšuje pri zvýšenom rozsahu programu alebo tréningov.

Keďže tréneri nie sú zamestnancami klubu, ale majú normálne bežné zamestnanie a tréning vykonávajú vo svojom voľnom čase, občas sa stane, že nie je možné sa navzájom zastúpiť, v takomto prípade sa tréning musí zrušiť, ale to je iba výnimočná situácia. Tréningy sa rušia iba zo zdravotných alebo vážnych neodkladných pracovných dôvodov (oficialne, úradné).

Pri akýchkoľvek nezrovnalostiach, otázkach a dopytoch kontaktujte, prosím, najskôr trénera danej kategórie, pretože on je ten, kto vie, prečo musí tréning zmeniť, zrušiť. Až keď Vám tréner neposkytne odpoveď (čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou nestane), kontaktujte manažment.